Raag Devsakh

Swar Notations

Swaras Gandhar, Dhaivat Varjya in Aaroh, Dhaivat Varjya in Avroh. Gandhar Komal, Nishad Komal but occassionally Shuddha. Rest all Shuddha Swaras.
Jati Audhav-Shadhav Vakra
Thaat Kafi
Vadi/Samvadi Pancham/Shadj
Time (9AM to 12PM): 2nd Prahar of the Day
Vishranti Sthan  
Mukhya-Ang  
Aaroh-Avroh S R m P n S' - S' n P m P g m g R S ,n S;